Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Αλοΰσιος Γραδενίγος Κρης