Διδάσκαλοι

1825
1857
1825-1857, († 1857), [Παρανίκα Σχεδίασμα, σ. 102], [Σταματιάδου Σαμιακά, Δ΄, σ. 559].