Διδάσκαλοι

1846
1846, αρχιδιδάσκαλος, (600 γρ. μηνιαίως)