Διδάσκαλοι

1778
1803
1778-1784 και β΄φορά 1793-1803