Διδάσκαλοι

1812
1814
( Τριανταφυλλίδης) εκ Νεζερών , 1812 - 1814