Χειρόγραφα

Δωροθέου Λεσβίου, Περί κουφότητος και βαρύτητος των σωμάτων.
Φυσική
0
0
Άγνωστος
Άγνωστες
σελ 161-197
Δεν έχει εκδοθεί
Οδησσός. Βιβλιοθήκη Σχολής
Κατάλογος μετά περιγραφικών σημειώσεων των κωδίκων της Ελληνικής Σχολής Οδησσού, Α' τόμος.
Παρ. στ'
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
Άγνωστη