Χειρόγραφα

1) Εισαγωγή εις άπασαν την λογικήν πραγματείαν παρά Γεωργίου [γρ. Γερασίμου] Βλάχου ιερομονάχου του Κρητός εκδοθείσα. 2) Εις άπασαν την λογικήν πραγματείαν Αριστοτέλους. Παραφράσεις και ζητήματα παρά Γεωργίου [ γρ. Γερασίμου] Βλάχου του Κρητός προτεθέντα
Λογική
1701
1800
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Ιβήρων.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου τόμος Β'.
4238-118
Χαρτί 8.
Αριστοτέλης, Λογική. Πορφύριος
ΒΒ 1124