Χειρόγραφα

Μέθοδος αστρωγνωσίας, ήτις διδάσκει άνευ σφαίρας ή πίνακος ουρανίου την γνώσιν των διασημοτέρων αστέρων των εν τω της Ουγγαρίας ορίζοντι φαινομένων
Αστρονομία
1788
1788
Άγνωστος
18x12
φφ. 29
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1250
Συνεγράφη μεν ποτέ παρά του Γεωργίου Μαρότου, νυν δε εκ της λατινίδος εξελληνισθείσα παρά του κυρίου Γεωργίου Ιωάννου Ζαβίρα του Σιατιστέως αψπη', Ελαφηβολιώνος γ' ισταμένου.
G. Marot
ΒΒ 1134