ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ναύλος

η τιμή μίσθωσης ενός καραβιού ή άλου θαλάσ­σιου πλοίου. Αυτός καθορίζεται βάσει συμφωνίας των μερών, αποδεικνύεται από το συμφωνητικό ή φορτωτικό, γίνεται για την ολότητα ή για μέρος του πλοίου, για ένα ολόκληρο ταξίδι ή για περιορισμένο χρονικό διάστημα, σημειουμένης της χωρητικότητας του πλοίου. Αυτός που ναυλώνει το πλοίο ονομάζεται ναυλωτής. Αν το πλοίο είναι μισθωμένο ολόκληρο και το φορτίο του ναυλωτή δεν καλύψει όλο τη χωρητικότητά του, η φόρτωση άλων εμπορευμάτων, εκτός αυτών του ναυλωτή, δεν επιτρέπεται να γίνει χωρίς τη συγκατάθεσή του. Στην περίπτωση αυτή τα ναύ-λα των συμπληρωματικών φορτίων εισπράττονται από το ναυλωτή.

118-119