ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

κινητόν

η δύναμη του κινείσθαι. Ενυπάρχει σε όλα τα σώ­ματα. Η κίνηση δεν συνυπάρχει πάντοτε, γιατί τα σώματα δεν είναι αεικίνητα, κα­θώς κάποιες στιγμές ηρεμούν. Κάθε γένεση και φθορά, αύξηση ή μείωση και οποι­αδήποτε εξαλοίωση, πραγματώνεται με κίνηση, γιατί χωρίς την κίνηση τίποτε δεν συμβαίνει. Η κίνηση διακρίνεται σε απόλυτη, σχετικώς κοινή, σχετικώς ιδία, ισομερή (ισοταχή), ταχυνομένη (επιταχυνομένη). Δύο παράμετροι συνδυάζονται με την κίνηση, το διάστημα και ο χρόνος. Η ποσότητα της κίνησης παρουσιάζεται με το γινόμενο της ταχύτητας και των υλικών μεριδίων του σώματος.

90-100