ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ύψος ηλίου - αστέρων

η απόσταση από το σημείο τομής του ορί­ζοντος με τον κατακόρυφο του αστέρα μέχρι τον αστέρα - ήλιο. Ευρίσκεται με πολ­λά όργανα, τα οποία έχουν επινoηθεί από τους αρχαίους, όπως το τεταρτημόριον και το αστρολάβιον.

10-12