ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

τόπος σχετικός

τόπος σχετικός: [φυσική φιλοσοφία] η θέση και απόσταση των σωμάτων με­ταξύ τους. Όταν τα κινούμενα σώματα διατηρούν τις μεταξύ τους αποστάσεις αναλοίωτες, ο σχετικός τόπος παραμένει αμετάβλητος, ενώ ο απόλυτος αλάζει. Ο σχετικός τόπος ταυτίζεται με τη διάταξη ενός σώματος στον χώρο.

87-89