ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ταχύτης σχετική

η ταχύτητα με την οποία τα σώματα πλησιάζουν ή απομακρύνονται το ένα από το άλο. Όταν τα σώματα πλησιάζουν το ένα στο άλο, η σχετική ταχύτητά τους ισούται με το άθροισμα των απολύτων ταχυτήτων τους. Όταν απομακρύνονται η σχετική ταχύτητά τους ισούται με τη διαφορά των απολύτων ταχυτήτων τους.

244