ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

παλίρροιαι

κίνηση της θαλάσσης διάσημος, θαυμασία και εις των αν­θρώπων τας ασχολίας συμφορωτάτη. Έτσι ονομάζεται η ανάβαση (πλημυρίς) και κα­τάβαση (άμπωτις) της θάλασσας, η οποία γίνεται πάντοτε δύο φορές στη διάρκεια του ημερονυκτίου και σε συγκεκριμένες εποχές. Οι προσεκτικοί θαλασσοπόροι παρατήρησαν τη σχέση ανάμεσα στην κίνηση της θάλασσας και στις περιόδους της σελήνης. Αρχικά διατύπωσε ως αίτιο τη σελήνη ο Πυθέας ο Μασσαλιώτης. Η σχέση όμως αυτή ερμηνεύτηκε επαρκώς από τους Κέπλερο και Νεύτωνα.

59-65