ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Πρεβέζης
Πρέβεζα
Στα τέλη του 18ου αιώνα.
1819, μεταρρύθμιση της σχολής Με την επανάσταση η σχολή κλείνει για μικρό διάστημα
Διονύσιος Ακαρνάν Ιωάννης Αναστάσιος Σακελλάριος, 1819-1833 Αθανασίου, 1833-1834, (+1834) Γεώργιος Λαζόπουλος, 1834- Ιωάννης Βλαχογιάννης, 1838-1840 Χρυσόστομος Ζαβαλέξης, 1841 Λιμποτές Αθ., 1842 Κωνστ. Κούρτης, 1843 Κων. Βουλόδημος., 1844
Λόρδος Βύρων, 1810, Δωρεά [Τ.Ε., Α΄, 171].
1844, εγκατάσταση της σχολής στον Άγιο Μηνά [Τ.Ε., Α΄, 170].
Στην ίδρυση της σχολής βοήθησε ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Ο Κοσμάς Αιτωλός όρισε ως επιτρόπους τους: Παπα Νικόλαο Κεραμιδά και Αναστάσιο Παπαρρίζο και ως επιστάτες –βοηθούς τους: Δήμο Χρήστου, Σπύρο Γεωργίου Λάμπρο, Χρήστο Γεωργίου [Τ.Ε., Α΄, 171, σημ. 1], [Τ.Ε., Κοσμάς Αιτωλός, Βόλος 1912, σ. 22-23]. Βιβλιογραφία: [Χρήστος Δάλλας, ΗΧ, τομ. Γ΄, 1928, σ.(117-159) και 211-228], [Χρήστος Δάλλας, ΗΧ, τομ. Ε΄, 1930, σ. (114-116)].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.