Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΜΕΤΑ ΠΕΝΤΕ ΠΙΝΑΚΩΝ
CURTIUS, C.G.& ΑΡΙΣΤΑΡΧΗΣ, Σ.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΣΤ΄ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)
1881-1882 (?)
1885