Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ
ΧΡ. Γ.
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΔ΄ (ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ 1861-1911)
1861-1920
1913-1921
Β΄. ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΙ.