Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
ΚΑ΄
1887-1888 ΚΑΙ 1888-1889
1891
ΠΡΑΚΤΙΚΑ. ΑΠΟ 12 ΜΑΪΟΥ 1887 ΜΕΧΡΙ 1 ΜΑΪΟΥ 1888