Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΡΟΕΔΡΟΥ [ΕΚΘΕΣΙΣ] ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1872-73 ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ
Κ.
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
Ζ΄
1872-1873
1874
ΠΡΑΚΤΙΚΑ. ΕΚΘΕΣΕΙΣ