Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

[ΕΚΘΕΣΙΣ] ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΥΤΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
Ζ΄
1872-1873
1874
ΠΡΑΚΤΙΚΑ. ΕΚΘΕΣΕΙΣ