Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

[ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΣ]
ΒΑΣΙΑΔΗΣ
ΗΡ.
ΛΟΓΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
Δ΄
12/1865-05/1870
1871
ΠΡΑΚΤΙΚΑ. ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΙ