Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΛΕ΄ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΠΌ ΜΑΪΟΥ 1895 ΜΕΧΡΙ ΜΑΪΟΥ 1896.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
ΚΖ΄
1895-1899
1900
ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΠΡΟΕΔΡΙΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΙ, ΕΠΕΤΕΙΟΙ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΛΕ΄, ΛΣΤ΄, ΛΖ΄ ΚΑΙ ΛΗ΄ 1895-1899.