Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Α. Γ. ΠΑΣΠΑΤΗ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΤΣΙΓΓΑΝΩΝ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΑΘ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
ΙΣΤ΄
1881-1882
1884
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΘ' ΥΛΗΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Α΄. ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ.