Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ (ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ)
Ι.
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
ΙΑ΄
1876-1877
1878
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΘ' ΥΛΗΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Γ΄. ΕΚΘΕΣΕΙΣ