Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΓΕΔΕΩΝ
ΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩ.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ/ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΔ΄-ΚΣΤ΄ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ)
1892-1895 (?)
1896