Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΧΕΙΡΟΣ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ )
ΨΑΛΙΔΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΚΖ'
1895-1899
1900
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΛΗ΄ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΠΌ ΜΑΪΟΥ 1898 ΜΕΧΡΙ ΜΑΪΟΥ 1899. ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΠΡΟΕΔΡΙΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΙ, ΕΠΕΤΕΙΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΛΕ΄, ΛΣΤ΄, ΛΖ΄ ΚΑΙ ΛΗ΄ 1895-1899.