Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΛΗ' ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 1898-1899 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΩ ΣΥΛΛΟΓΩ .
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡ.
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
ΚΖ'
1895-1899
1900
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΛΗ΄ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΠΌ ΜΑΪΟΥ 1898 ΜΕΧΡΙ ΜΑΪΟΥ 1899. ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΠΡΟΕΔΡΙΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΙ, ΕΠΕΤΕΙΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΛΕ΄, ΛΣΤ΄, ΛΖ΄ ΚΑΙ ΛΗ΄ 1895-1899.