Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΕΚΘΕΣΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΑΜΕΙΟΥ.
ΜΗΛΙΩΤΗΣ
Δ. Π.
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
ΚΖ'
1895-1899
1900
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΡΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΛΗ' ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 1898-99. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΛΗ΄ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΠΌ ΜΑΪΟΥ 1898 ΜΕΧΡΙ ΜΑΪΟΥ 1899. ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ,ΠΡΟΕΔΡΙΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΙ, ΕΠΕΤΕΙΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΛΕ΄, ΛΣΤ΄, ΛΖ΄ ΚΑΙ ΛΗ΄ 1895-1899.