Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΛΕ' ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 1895-96 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΩ ΣΥΛΛΟΓΩ .
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
ΚΖ'
1895-1899
1900
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΛΕ΄ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΠΌ ΜΑΪΟΥ 1895 ΜΕΧΡΙ ΜΑΪΟΥ 1896. ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΠΡΟΕΔΡΙΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΙ, ΕΠΕΤΕΙΟΙ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΛΕ΄, ΛΣΤ΄, ΛΖ΄ ΚΑΙ ΛΗ΄ 1895-1899.