Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΙ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΕΩΝ.
ΝΕΟΦΥΤΟΣ
ΑΡΙΣΤ. Γ.
ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΒ΄
1889-1890 ΚΑΙ 1890-1891
1891
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ.