Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κ. ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΑΔΗΣ
Κ.
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
ΚΒ΄
1889-1890 ΚΑΙ 1890-1891
1891
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΌ 14 ΜΑΪΟΥ 1890 ΜΕΧΡΙ 19 ΜΑΪΟΥ 1891.