Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΑΜΙΟΥ.
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
ΚΒ΄
1889-1890 ΚΑΙ 1890-1891
1891
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΜΑΪΟΥ 1889 ΜΕΧΡΙ ΜΑΪΟΥ 1890.