Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΚΟΣΟΥΔΗΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
ΙΗ'
1883-1884
1888
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΘ' ΥΛΗΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙΣ. ΕΚΘΕΣΕΙΣ.