Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
ΙΗ'
1883-1884
1888
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΘ' ΥΛΗΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙΣ. ΕΚΘΕΣΕΙΣ.