Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΥΤΗΣ.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΙΗ'
1883-1884
1888
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΘ' ΥΛΗΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙΣ. ΕΚΘΕΣΕΙΣ.