Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΤΟΥ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΑΥΤΟΚΡ. ΜΟΥΣΕΙΟΥ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΡΑΜΕΥΣ
Α.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕ' (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)
1880-1881
1884