Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΚΡΙΤΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΕΙΣ ΕΠΙΓΡΑΦΑΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ.
MORDTMANN
J.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕ' (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)
1880-1881
1884