Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΣ (ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ)
ΑΘ.
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
ΙΕ'
1880-1881
1884
ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΑΛΙΑΙ.