Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ.
ΚΥΜΠΡΙΤΗΣ (ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ)
Δ.
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
ΙΕ'
1880-1881
1884
ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΑΛΙΑΙ.