Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ/ ΙΣΤΟΡΙΑ/ ΦΥΣΙΚΗ/ ΧΗΜΕΙΑ/ ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΙΑ
ΙΕ'
1880-1881
1884
ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΑΛΙΑΙ.