Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ.
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΚΘΕΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ/ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΙΕ'
1880-1881
1884
ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΑΛΙΑΙ.