Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΕΝΑΚΤΗΡΙΟΣ ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ.
ΒΑΣΙΑΔΗΣ
ΗΡ.
ΛΟΓΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
ΙΕ'
1880-1881
1884
ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΑΛΙΑΙ.