Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΗΦΑΙΣΤΕΙΩΝ
ΔΕΚΙΓΑΛΛΑΣ
Ι.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ
ΓΕΩΛΟΓΙΑ
Ζ'
1872-1873
1874
ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ.