Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΕΝ ΤΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ EGGER
ΒΑΣΙΑΔΗΣ
ΗΡ
ΕΡΑΝΙΣΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Β΄
1863-1865
1864
ΕΡΑΝΙΣΜΑΤΑ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ ΑΥΤΌ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ.