Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΑΣΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
Σ.
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
Β΄
1863-1865
1864
ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ ΑΥΤΌ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ.