Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΒΑΦΙΑΔΗΣ
Α.
ΛΟΓΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
Β΄
1863-1865
1864
ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙΣ. ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΙ ΕΚΦΩΝΗΘΕΝΤΕΣ ΕΝ ΤΗ ΤΡΙΤΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΙ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ ΑΥΤΌ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ.