Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΤΙΝΩΝ ΑΝΕΚΔΟΤΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Χ.
ΛΟΓΟΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Β΄
1863-1865
1864
ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙΣ. ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΙ ΕΚΦΩΝΗΘΕΝΤΕΣ ΕΝ ΤΗ ΤΡΙΤΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΙ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ.
ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ ΑΥΤΌ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ.