Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΘΕΙΣ ΕΝ ΤΗ ΤΡΙΤΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΙ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ
Α.
ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Β΄
1863-1865
1864
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ ΑΥΤΌ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ.