Διδακτορικές διατριβές ΜΙΘΕ

2001
Η "περί του μη όντος ή πε ρι φύσεως" πραγματεία του Γοργία.Μια επιστημολογική ανάλυση
Μπακαούκας Μιχαήλ