Διδακτορικές διατριβές ΜΙΘΕ

2016
Πυθαγόρεια αριθμητική παράδοση και σχολιαστική κουλτούρα στην ύστερη αρχαιότητα: ο σχολιασμός του ιωάννη φιλόπονου στην αριθμητική εισαγωγή του νικομάχου γερασηνού
Μεγρέμη Αθανασία

view